Aforro enerxético

CONSELLOS PARA AFORRAR CARTOS NA SÚA FACTURA

LA TARIFA CON DISCRIMINACION HORARIA

LÁMPADAS DE BAIXO CONSUMO

ACUMULADORES DE CALOR

INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CONDENSADORES
AFORRAR CARTOS NA SÚA FACTURA


ILUMINACIÓN

CALEFACIÓN ELÉCTRICA

Estes artefactos consumen grandes cantidades de enerxía.

COCIÑA

LAVADO

CUARTO DE BAÑO

PLANCHADO

REFRIXERADOR

TELEVISORES E EQUIPOS

Non avelle os seus artefactos:

CLIMATIZACIÓN

ANALIZAR O CONTADOR

(subir)


 

A TARIFA CON DISCRIMINACIÓN HORARIA


O consumo de enerxía eléctrica non é uniforme ó longo do día, senón que existe unha demanda máxima en determinadas horas diúrnas, chamadas horas punta, e unha mínima durante a noite, nas denominadas horas val.

A produción de enerxía eléctrica axústase en todo momento á demanda, polo que as instalación que compoñen o sistema eléctrico (xeración, transporte e distribución) han estar preparadas para atender a demanda punta en calquera intre, independentemente de que se produza ou non.

Co fin de aproveitar eficazmente o sistema eléctrico, interesa limitar ou reducir as puntas de demanda mediante un traspase do consumo diúrno a noite, e para fomentalo existe unha modalidade de tarifa eléctrica, denominada "tarifa con discriminación horaria"

Esta tarifa establece dous tramos horarios denominados "Período Val" (de 14 horas de duración, dende as 22:00h ata as 12:00h en inverno e dende as 23:00h ata as 13:00h en verán) e "Período Punta"  (de 10 horas de duración, dende as 12:00h ata as 22:00h en inverno e dende as 13:00h ata as 23:00h en verán). Durante as horas "Val" o aforro sitúase en torno ó 47% mentres que o sobrecusto das horas "Punta" é de aproximadamente o 20% con respecto á tarifa base.

Realizando unha correcta distribución do consumo entre as horas "Punta" e "Val" pódese acadar unha redución na factura eléctrica, especialmente aqueles clientes que dispoñen de calefacción e/ou auga quente eléctrica,e é aínda máis rendible cando, para satisfacer ambos servizos, instálanse e utilízanse de maneira intelixente os equipos de acumulación, posto que o consumo de enerxía dos mesmos é maioritariamente nocturno.


(subir)¿QUE SON OS ACUMULADORES DE CALOR?


A acumulación é un sistema de calefacción deseñado para beneficiarse das vantaxes económicas que ofrecen as tarifas con discriminación horaria.

Os acumuladores de calor só consumen electricidade durante as "horas val", co aforro antes sinalado e lle proporcionan 24 horas de confort.

TIPOS DE ACUMULADORES DE CALOR:


Existen dous tipos de acumuladores, que diferéncianse na forma de dar calor:

(subir)


 

LÁMPADAS DE BAIXO CONSUMO


Definición.- as LFD con lámpadas fluorescentes formadas por un ou varios tubos estreitos, curvados ou conectados entre si, para acadar unhas dimensións moi reducidas.

Existen dúas familias básicas:

As primeiras tamén coñécense como lámpadas de baixo consumo ou lámpadas de aforro de enerxía, e son as que se describen en esta información básica.

Vantaxes

Fronte ás lámpadas incandescentes, as LFC presentas as seguintes vantaxes:

Limitacións

Tamén en comparación coas lámpadas incandescentes, as LFC presentan as seguintes desvantaxes:

Tipos

Segundo o tipo de balasto, distínguense dous grupos de lámpadas:

Convencionais

Dispoñen dun balasto (reactancia) convencional que incrementa notablemente o peso da lámpada e fai empeorar o seu factor de potencia.

Son lámpadas pechadas con unha ampolla de forma cilíndrica, aínda que tamén poden ser en forma de globo. O seu casquillo é do tipo E27, como o das incandescentes estándar.

A gama dispoñible, a lámpada á que substitúe e o aforro de enerxía que acádase en cada caso é:

LFC Convencional

Equivale a incandescente

Ahorro de Energía

9W

40W

77,5%

13W

60W

78%

18W

75W

76%

25W

100W

75%

Electrónicas

Dispoñen dun balasto electrónico que incrementa a eficiencia da lámpada, reduce o seu peso e acada un factor de potencia próximo á unidade.

As primeiras lámpadas son as de tubos vistos, posteriormente apareceron lámpadas pechadas con unha ampolla en forma de globo e máis recentemente con forma de pera, semellante ás lámpadas incandescentes. Tamén as hai de forma circular.

O seu casquillo é do tipo E27 e tamén E14, nas de menor potencia, para substituír ás lámpadas de tipo candela.

A gama dispoñible e as súas prestacións enerxéticas son:

LFC Convencional

Equivale a incandescente Ahorro de Energía

5W

25W

80%

7W

40W

82,5%

9W

40W

77.5%

11W

60W

82%

15W

60W Y 75W

80%

18W

75W

76%

20W

100W

80%

23W

100W

77%

24W

100W

76%

32W

150W

79%


(subir)¿COMO MELLORAR O FACTOR DE POTENCIA DUNHA INSTALACIÓN?


Trátase dun sistema de aforro enerxético utilizado a nivel industrial ou de grandes instalacións eléctricas que caracterízanse principalmente por estar dotadas dun gran número de motores.

O procedemento máis sinxelo e , en consecuencia, o máis utilizado consiste na colocación de condensadores que aportan a enerxía que precisan os receptores da instalación; deste modo se consigue diminuír ou incluso anular –técnicamente, compensar– a enerxía reactiva demandada da rede de alimentación e , polo tanto, mellorar o factor de potencia.

Na utilización de condensadores para compensar a enerxía reactiva dunha determinada instalación, participan tanto pos aspectos técnicos como os económicos, facendo posibles distintas alternativas que, aínda satisfacendo o obxectivo inicial de mellora do factor de potencia, conducen a custos de inversión moi diferentes. Os sistemas de instalación de condensadores son:


Compensación individual

Cada receptor está provisto da súa propia batería de condensadores, de maneira que polas liñas e circuítos de alimentación do receptor circula unha intensidade menor, reducíndose tamén as perdas; os custos de instalación e mantemento son normalmente os máis elevados.


Compensación por grupo

Instálase unha batería de condensadores por cada grupo de receptores escollido de acordo cun criterio determinado (por exemplo, agrupación de receptores por liñas de montaxe); este sistema descarga as liñas de alimentación ós grupos pero non os circuítos terminais cara cada receptor, aínda que supón unha solución máis eficaz que a anterior, fundamentalmente en grandes instalacións.


Compensación central

Unicamente existe unha batería de condensadores no inicio da instalación interior; proporciona o menos custe de instalación e, si ben as liñas e circuítos permanecen nas mesmas condicións de carga que antes da compensación, emplease maioritariamente en instalación de mediana e pequena dimensión, cando o obxectivo prioritario é unicamente reducir os custos de explotación.

Por norma xeral a instalación central é a que resulta máis rendible, si ben é preciso facer un estudo individualizado para cada instalación.

Dende o punto de vista económico, a compensación de enerxía reactiva debería establecerse en termos de custe total mínimo, en cuxo cálculo avalíase a contribución dos seguintes factores:

(subir)


volver