Seguridade no fogar.

 

Para que unha instalación eléctrica teña tódalas garantías de seguridade, debe de estar realizada por un instalador autorizado.

No interior de cada vivenda de nova construción está o cadro de mando e protección, cuxa instalación aconséllase, igualmente, en tódalas vivendas antigas, polas vantaxes que representa para a seguridade, tanto das persoas como das cousas.

Vostede non debe correr resgos innecesarios, na manipulación e na imprudencia é onde está o perigo, sexa prudente.

A continuación detállase uns consellos que vostede debe recordar pola súa seguridade:

(subir)volver