Normativa autonómica


Lei de Seguridade Industrial

Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia.

(descargar)


Modificacions da normativa de Seguridade Industrial

Decreto 51/2011, do 17 de marzo, polo que se actualiza a normativa en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

(descargar)


Certificados de eficiencia enerxética 

Orde do 3 de setembro de 2009, pola que se desenvolve o procedemento, a organización e o funcionamento do Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia

(descargar)


 ITC-LAT 03

Orde do 10 de maio de 2010 pola que se regula a aplicación da instrución técnica complementaria ITC-LAT 03 do Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión

(descargar)


 Aplicación RITE

Orde do 24 de febreiro de 2010 pola que se regula a aplicación do Regulamento de instalacións térmicas nos edificios aprobado polo Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo

(descargar)


 Inspección de eficiencia enerxética

Segundo plan de inspección de eficiencia enerxética de instalacións térmicas na Comunidade Autónoma de Galicia

(descargar)


 Carnés e empresas autorizadas según o RITE

Orde que regula os carnés e empresas autorizadas de Instalacións Térmicas nos Edificios según o novo RITE

(descargar)


 Inspeccións Industriais

Decreto 219/2008, do 25 de setembro, sobre inspección de industria na Comunidade Autónoma de Galicia

(descargar)


 Acreditación de empresas instaladoras en BT

Instrución 5/2008 sobre acreditación de empresas instaladoras de BT en provincias da nosa Comunidade Autónoma distintas ás de orixe

(descargar)


 Inspeccións electricas en BT

Orde do 18 de agosto de 2008 pola que se regula o réxime de inspeccións das instalacións eléctricas de baixa tensión.

(descargar)


 Interpretacion do REBT

Instrución 4/2007, do 7 de maio, de interpretación e aplicación de determinados preceptos do Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

(descargar)volver